Adelia (Jahn) & Edward Mordhorst
Ferguson studio out of Denison